Nikolai Krasotin №60

生日

25 January 1990

年龄

33

国籍

Russia

位置

边线裁判

数据统计

本数据指的是本裁判参与的比赛中合计受罚时间

犯规

犯规数

2分钟

5分钟

10分钟

20分钟

25分钟

点球

球队受罚

门将受罚

赛季

 • 场次出战场次
 • 主队
 • 客队
 • 总计Всего (в минутах)
 • 犯规受罚时间
 • 犯规数场均受罚时间
 • 2分钟小罚次数
 • 5分钟大罚次数
 • 10分钟违例处罚次数
 • 20分钟严重违例次数
 • 25分钟禁赛次数
 • 点球单场任意球次数
 • 球队受罚队受罚时间
 • 门将受罚门将受罚时间

位置

场次

总计

主队

客队

总计

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

Линейный судья

常规赛 2018/2019

60

边线裁判

4

87

65

22

21.75

16.25

5.50

15

11

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

合计统计

常规赛:

边线裁判

4

87

65

22

21.75

16.25

5.50

15

11

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

KHL总计:

边线裁判

4

87

65

22

21.75

16.25

5.50

15

11

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

本数据指的是本裁判参与的比赛中合计受罚时间

犯规数

2分钟

5分钟

10分钟

20分钟

25分钟

点球

球队受罚

门将受罚

比赛时间

球队

 • 场次出战场次
 • 主队
 • 客队
 • 总计Всего (в минутах)
 • 犯规受罚时间
 • 犯规数场均受罚时间
 • 2分钟小罚次数
 • 5分钟大罚次数
 • 10分钟违例处罚次数
 • 20分钟严重违例次数
 • 25分钟禁赛次数
 • 点球单场任意球次数
 • 球队受罚队受罚时间
 • 门将受罚门将受罚时间

比分

位置

总计

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

2018-09-30

4:3

60

边线裁判

8

6

2

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018-09-25

2:1 Б

60

边线裁判

47

43

4

4

2

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2018-09-10

3:1

60

边线裁判

8

2

6

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018-09-04

4:5 ОТ

60

边线裁判

24

14

10

7

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0