Lassi Heikkinen №44

生日

19 May 1985

年龄

38

国籍

Finland

位置

主裁判

数据统计

本数据指的是本裁判参与的比赛中合计受罚时间

犯规

犯规数

2分钟

5分钟

10分钟

20分钟

25分钟

点球

球队受罚

门将受罚

赛季

 • 场次出战场次
 • 主队
 • 客队
 • 总计Всего (в минутах)
 • 犯规受罚时间
 • 犯规数场均受罚时间
 • 2分钟小罚次数
 • 5分钟大罚次数
 • 10分钟违例处罚次数
 • 20分钟严重违例次数
 • 25分钟禁赛次数
 • 点球单场任意球次数
 • 球队受罚队受罚时间
 • 门将受罚门将受罚时间

位置

场次

总计

主队

客队

总计

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

Главный судья

常规赛 2017/2018

44

主裁判

2

59

14

45

29.50

7.00

22.50

7

10

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

25

合计统计

常规赛:

主裁判

2

59

14

45

29.50

7.00

22.50

7

10

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

25

KHL总计:

主裁判

2

59

14

45

29.50

7.00

22.50

7

10

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

25

本数据指的是本裁判参与的比赛中合计受罚时间

犯规数

2分钟

5分钟

10分钟

20分钟

25分钟

点球

球队受罚

门将受罚

比赛时间

球队

 • 场次出战场次
 • 主队
 • 客队
 • 总计Всего (в минутах)
 • 犯规受罚时间
 • 犯规数场均受罚时间
 • 2分钟小罚次数
 • 5分钟大罚次数
 • 10分钟违例处罚次数
 • 20分钟严重违例次数
 • 25分钟禁赛次数
 • 点球单场任意球次数
 • 球队受罚队受罚时间
 • 门将受罚门将受罚时间

比分

位置

总计

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

2017-10-25

4:0

44

主裁判

22

10

12

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2017-10-23

4:0

44

主裁判

37

4

33

2

4

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

25