Alexander Stepuchyov №10

生日

18 March 1988

年龄

35

国籍

Russia

位置

主裁判

数据统计

本数据指的是本裁判参与的比赛中合计受罚时间

犯规

犯规数

2分钟

5分钟

10分钟

20分钟

25分钟

点球

球队受罚

门将受罚

赛季

 • 场次出战场次
 • 主队
 • 客队
 • 总计Всего (в минутах)
 • 犯规受罚时间
 • 犯规数场均受罚时间
 • 2分钟小罚次数
 • 5分钟大罚次数
 • 10分钟违例处罚次数
 • 20分钟严重违例次数
 • 25分钟禁赛次数
 • 点球单场任意球次数
 • 球队受罚队受罚时间
 • 门将受罚门将受罚时间

位置

场次

总计

主队

客队

总计

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

Главный судья

常规赛 2022/2023

10

主裁判

8

144

74

70

18.00

9.25

8.75

37

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

2

合计统计

常规赛:

主裁判

8

144

74

70

18.00

9.25

8.75

37

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

2

KHL总计:

主裁判

8

144

74

70

18.00

9.25

8.75

37

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

2

本数据指的是本裁判参与的比赛中合计受罚时间

犯规数

2分钟

5分钟

10分钟

20分钟

25分钟

点球

球队受罚

门将受罚

比赛时间

球队

 • 场次出战场次
 • 主队
 • 客队
 • 总计Всего (в минутах)
 • 犯规受罚时间
 • 犯规数场均受罚时间
 • 2分钟小罚次数
 • 5分钟大罚次数
 • 10分钟违例处罚次数
 • 20分钟严重违例次数
 • 25分钟禁赛次数
 • 点球单场任意球次数
 • 球队受罚队受罚时间
 • 门将受罚门将受罚时间

比分

位置

总计

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

主队

客队

2022-11-14

0:5

10

主裁判

22

14

8

7

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2022-11-12

1:4

10

主裁判

16

6

10

3

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2022-11-02

5:2

10

主裁判

20

8

12

4

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2022-10-23

3:2

10

主裁判

26

14

12

7

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2022-10-13

1:2 ОТ

10

主裁判

16

8

8

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2022-09-29

5:0

10

主裁判

14

8

6

4

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2022-09-20

2:1 ОТ

10

主裁判

12

8

4

4

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2022-09-16

5:2

10

主裁判

18

8

10

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0